e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
4058
19-10-2560
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่องมอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
4052
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 นโยบายและแผน
4055
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย
 บริหารงานบุคคล
4056
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครั้งที่ 1)
 บริหารงานบุคคล
4035
19-10-2560
 เรียน ผอ.รร.ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งครูรายเดือน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ ๑ (เฉพาะแบบสัญญาจ้าง)
 บริหารงานบุคคล
4054
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 อำนวยการ
4046
19-10-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด (การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4046
19-10-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัด (การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4050
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 บริหารงานบุคคล
4051
19-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
4047
19-10-2560
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพ่ือขยายผลสู่ชุมชน
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4044
18-10-2560
 เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบควมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
 อำนวยการ
4045
18-10-2560
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
 อำนวยการ
4035
18-10-2560
 เรียน ผอ.รร.ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งครูรายเดือน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ ๑
 บริหารงานบุคคล
4038
18-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญต่อต้านคอร์รัปชัน
 อำนวยการ
4036
18-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
 บริหารงานบุคคล
4037
18-10-2560
 เรียน ผอ. รร. บ้านหนองปีกนก เรื่อง การข่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 บริหารงานบุคคล
4033
17-10-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง เชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี
 อำนวยการ
4028
17-10-2560
 การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3970
17-10-2560
 สอบถามข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา2560
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4029
17-10-2560
 ด่วนที่สุด เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุก ร.ร. เรื่อง ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
 บริหารงานบุคคล
4026
17-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
 อำนวยการ
4024
17-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 อำนวยการ
4023
17-10-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
 
4021
17-10-2560
 ด่วนที่สุด การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0013
17-10-2560
 เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม (เดิม) ร.ร.วัดหนองตามิ่ง ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 17/2 ร.ร.ซอย19/2ขวา ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.วัดมณีศรีโสภณ ร.ร. พรหมรังษี ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านมะนาวหวาน ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม ประชุม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
3936
16-10-2560
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ บ้านมะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี บ้านซับจำปา บ้านเกาะรัง ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
 อำนวยการ
4016
16-10-2560
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
4010
11-10-2560
 เรื่อง เกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยในสถานศึกษา กรุทรวงศึกษาธิการ เรียน ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ว458
16-10-2560
 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพัฒนานิคม เรื่อง รวมพลังชาวพัฒนานิคมและจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.