e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
4729
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ (แก้ไขรายการของ รร.วัดโคกสลุง)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
4734
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ บ้านมะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี ซับจำปา บ้านเกาะรัง ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
4743
15-12-2560
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
 อำนวยการ
4740
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายกะตา เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
4742
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
4741
15-12-2560
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย (แก้ไขเพิ่มเติม)
 บริหารงานบุคคล
4741
15-12-2560
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย
 บริหารงานบุคคล
4733
15-12-2560
 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4731
15-12-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (เตรียมรับการประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4685
15-12-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560
 อำนวยการ
0043
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แจ้งบัญชีอนุมัติเงินงวดตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
4724
15-12-2560
 เรียน ผอ. รร. ในสังกัด ทุก รร. (สพฐ.) เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บริหารงานบุคคล
4725
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง เรื่อง การเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมในสมุดประวัติและ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
 บริหารงานบุคคล
****
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เรื่อง แจ้งการเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0047
15-12-2560
 เชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
4737
15-12-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง สำรวจสถิติการบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
 อำนวยการ
4729
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
****
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ เรื่อง ที่พักสำหรับตัวแทนที่จะไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
4727
15-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4684
14-12-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรม การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย "สะเต็มศึกษา"
 อำนวยการ
4719
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4683
14-12-2560
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง
 อำนวยการ
4718
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4717
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4716
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4715
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4714
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4713
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4712
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนา เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
4711
14-12-2560
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดำรงบุล เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.