การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2560 รอบ 6 เดือนแรก ณ โรงเรียนบ้...
Update :20 มิถุนายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นางชาลิดา รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมสภานักเรียน เพื่อนำนโยบายของโรงเรียนไปส่การปฏิบัติ Th...
Update :8 มิถุนายน 2560
ดูรายละเอียด...

โค้ชชิ่งกลุ่่ม 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 1 ในการจัดการประชุมขอขอบคุณรองฯอำนาจ คุ้มสุภาประธานCEO อำเภอชัยบาดาล ให้เ...
Update :31 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560...
Update :10 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวางร่วมเข้านำเสนอผลงานนวัตกรรมและร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องความสำเร็จในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จั...
Update :4 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...